Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία


ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας εστιάζεται στη μελέτη των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικό – πολιτισμικών διαδικασιών που συνιστούν το υπόβαθρο της εκπαίδευσης και της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση του φυσιολογικού και του αποκλίνοντος προτύπου ανάπτυξης και μάθησης.

Η βασική φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στη σπουδή της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, όπου η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται αναμιγνύεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας τους εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου. Η προσέγγιση αυτή βοηθά τους φοιτητές να διευρύνουν και ταυτόχρονα να εμβαθύνουν σε θέματα της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αναμένεται να καταρτιστούν εις βάθος στους τομείς:

 • Των θεωρητικών προσεγγίσεων της μάθησης και των εκπαιδευτικών τους εφαρμογών.

 • Των μαθησιακών δυσκολιών, ιδιαίτερα στις εξελικτικές φάσεις της προσχολικής , σχολικής και εφηβικής ηλικίας, με απώτερο στόχο την ad hoc αντιμετώπιση τους ή την παραπομπή τους στα θεσμικώς αρμόδια όργανα.

 • Της κατά πεδίο ψυχολογικής ανάπτυξης με έμφαση στην προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία και την ενδοεξάρτηση της με τις μαθησιακές διαδικασίες.

 • Των κυριοτέρων εξελικτικών διαταραχών όπως αυτές εκδηλώνονται στην παιδική και την εφηβική ηλικία και των επιπτώσεων τους στο μαθησιακό αποτέλεσμα.

 • Των ταυτοτήτων φύλου και τη διασύνδεση τους με το σχολικό πλαίσιο.

 • Της συνειδητοποίησης του ρόλου που ασκούν οι πολιτισμικές και κοινωνικές παράμετροι στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με μαθητές και γονείς.

 • Των τεχνικών και των μεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας.


Το πρόγραμμα ενδεικτικά απευθύνεται:


 • Σε απόφοιτους Παιδαγωγικών ή παρεμφερών ειδικοτήτων που εργάζονται ήδη ή αναζητούν εργασία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης., σε όλο το φάσμα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης

 • Σε αποφοίτους Ψυχολογίας που επιθυμούν να ακολουθήσουν ερευνητικό ή ακαδημαϊκό προσανατολισμό και σταδιοδρομία στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία.

 • Στους διευθύνοντες αλλά και απασχολούμενους σε δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ή φορείς εκπαίδευσης ή/και επαγγελματικής κατάρτισης που ενδιαφέρονται για την περαιτέρω ενίσχυση και εξειδίκευση των γνώσεών τους στα γνωστικά πεδία που άπτονται της εκπαιδευτικής ψυχολογίας.

 • Σε αποφοίτους άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ένα εφαρμοσμένο πεδίο της Ψυχολογίας, οι εφαρμογές του οποίου μπορεί να επεκταθούν και σε άλλους τομείς πέραν της εκπαίδευσης


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ


Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. με καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου καλύπτει τη θεματολογία η οποία απαιτείται ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα προβλήματα και στις προκλήσεις του λειτουργήματός τους.

Η συνοπτική διάρθρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Διαφαίνονται οι κωδικοί, οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) των μαθημάτων του προγράμματος.

Εξάμηνα Μαθήματα Μονάδες ECTS
Εξάμηνο 1 ΨΥΧ 503 Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
ΨΥΧ611 Πολυπολιτισμικές Διαστάσεις της Συμπεριφοράς
ΨΥΧ608 Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα
ΨΥΧ605 Σχολικό Πλαίσιο και Ταυτότητες Φύλου κατά την Εφηβεία
30
Εξάμηνο 2 ΨΥΧ506 Μαθησιακές Δυσκολίες
ΨΥΧ610 Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη Ι
ΨΥΧ607 Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική
ΨΥΧ501 Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη
30
Εξάμηνο 3 ΨΥΧ610 Ανεξάρτητη ερευνητική μελέτη ΙΙ
ΨΥΧ602 Γλωσσική Ανάπτυξη και Γραμματισμός
ΨΥΧ505 Προσωπικότητα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και η Εξελικτική της Διαδρομή
ΨΥΧ604 Εξελικτική Ψυχοπαθολογία
30
ΣΥΝΟΛΟ 90

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για κάθε μάθημα πραγματοποιούνται μία (1) εκπαιδευτική συνάντηση δια ζώσης διάρκειας τριών ωρών και τέσσερις με έξι (4-6) τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο ωρών έκαστη με τον διδάσκοντα. Ο/Η φοιτητής/τρια κατά την περίοδο αυτή θα πρέπει να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για κάθε μάθημα απαιτείται μελέτη περίπου 14 ωρών εβδομαδιαίως.

Επίσης, σε κάποια μαθήματα ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει μία γραπτή εργασία μεγάλης κλίμακας ή περισσότερες εργασίες μικρής κλίμακας, ανάλογα με τη φύση του μαθήματος. Μετά το πέρας του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο ή σε κατά τόπους συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Ο φοιτητής θα πρέπει να λάβει βαθμό τουλάχιστον 50/100 στην τελική εξέταση και στην εργασία προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα. Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να δοκιμάσει εκ νέου στην επαναληπτική εξέταση του επόμενου εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από τον βαθμό της τελικής (ή επαναληπτικής) γραπτής εξέτασης και του μέσου όρου των γραπτών εργασιών με βαρύτητα που ορίζεται εξαρχής στον οδηγό του μαθήματος.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Η προσαρμογή του προγράμματος στις ανάγκες του σχολικού πλαισίου και της εκπαίδευσης γενικότερα.

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου.

 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.

 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.

 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

 • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.

 • Τα ανταγωνιστικά δίδακτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την παρακάτω ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος** και ένας εκπαιδευτικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους για την αίτηση εγγραφής.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως

*Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής ή οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας και για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς με βάση τα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Πανεπιστημίου για το σκοπό αυτό. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
*Σε περίπτωση μικρού αριθμού φοιτητών σε κάποια περιφέρεια οι συναντήσεις – εξετάσεις θα γίνονται στην πλησιέστερη πόλη που υλοποιείται το πρόγραμμα.
** Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής ή οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας και για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς με βάση τα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Πανεπιστημίου για το σκοπό αυτό. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ

Θέσεις Εργασίας

Voucher 29-64

Αίτηση επιχείρησης