Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως στη Εκπαιδευτική Διοίκηση


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Ο σκοπός του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να προετοιμάσει και εξειδικεύσει στελέχη της εκπαίδευσης, τα οποία υπηρετούν ήδη ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί, διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ή ως διοικητικά στελέχη εκπαιδευτικών υπηρεσιών και φορέων, προϊστάμενοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης, κλπ ή πρόκειται να απασχοληθούν στον εκπαιδευτικό τομέα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών και διοικητικών, προσφέροντας γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών στο πλαίσιο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση (MΕA) στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές την ικανότητα έρευνας και ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, τονίζοντας παράλληλα τη ζωτική σημασία της πληροφόρησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και ευαισθητοποιώντας τους σε ηθικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή προβλήματα που επηρεάζουν τη ζωή και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, οργανισμών και υπηρεσιών. Στοχεύει επίσης στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας με αποδέκτες όσους φιλοδοξούν να γίνουν «ηγέτες» στον τομέα αυτό και προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες να αναλάβουν διαρκώς αυξανόμενες και σύνθετες ευθύνες στον τομέα αυτό.


Το πρόγραμμα ενδεικτικά απευθύνεται:


 • Σε όσους/όσες εργάζονται ήδη στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ιδιωτικό και δημόσιο και τους ενδιαφέρει η γρήγορη ανέλιξη.

 • Σε όσους/όσες αναζητούν εργασία στο χώρο της εκπαιδευτικής αγοράς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε όλο το φάσμα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης

 • Σε όσους/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού ή επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.

 • Στους διευθύνοντες και απασχολούμενους σε δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ή φορείς (εκπαίδευσης και αρχικής αλλά και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης) που ενδιαφέρονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των οργανισμών τους με την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων του εκπαιδευτικού τομέα και με τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ


Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. με καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή/τριας στις συνολικά έξι γνωστικές ενότητες. Κάθε μια από τις γνωστικές ενότητες αποτελείται από δύο ή τρία μεταπτυχιακά μαθήματα. Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει μέχρι δύο (2) Γνωστικές Ενότητες με συνολικό αριθμό 30 μονάδων ECTS

Η συνοπτική διάρθρωση των γνωστικών ενοτήτων / μεταπτυχιακών μαθημάτων αναγράφεται στον κάτωθι πίνακα. Διαφαίνονται, λοιπόν, οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS των γνωστικών ενοτήτων του προγράμματος.

Γνωστική Ενότητα Μαθήματα Μονάδες ECTS
Οικονομία και Διαχείριση Οικονομικά για την Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – Οικονομικά της Ευημερίας
Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα
15
Ηγεσία και Ανθρώπινοι Πόροι Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
15
Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων
15
Ποιότητα και Επικοινωνία Σχολικών Μονάδων Επικοινωνία και Συνεργασία στη σχολική Μονάδα
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
15
Συμβουλευτική και Γνωστική Ανάπτυξη Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα
Γνωστική, Συναισθηματική Κοινωνική Ανάπτυξη
15
Μεθοδολογία της Έρευνας Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών
Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη
15
ΣΥΝΟΛΟ 90

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί και να παρακολουθήσει το πολύ δύο γνωστικές ενότητες. Ως εκ τούτου η συντομότερη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για κάθε Γνωστική Ενότητα πραγματοποιούνται μία (1) εκπαιδευτική συνάντηση δια ζώσης διάρκειας τριών ωρών (3) και τέσσερις (4) με έξι (6) τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο (2) ωρών έκαστη με τον διδάσκοντα. Ο/Η φοιτητής/τρια κατά την περίοδο αυτή θα πρέπει να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για κάθε γνωστική ενότητα απαιτείται μελέτη περίπου 14 ωρών εβδομαδιαίως. Επίσης, για κάθε γνωστική ενότητα ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει δύο γραπτές εργασίες. Μετά το πέρας του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο ή σε κατά τόπους συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Ο φοιτητής στην τελική εξέταση θα πρέπει να λάβει βαθμό τουλάχιστον 50/100 προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την γνωστική ενότητα. Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να δοκιμάσει εκ νέου στην επαναληπτική εξέταση. Ο τελικός βαθμός κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει από τον βαθμό της τελικής (ή επαναληπτικής) γραπτής εξέτασης (με βαρύτητα 70%) και του μέσου όρου των γραπτών εργασιών (με βαρύτητα 30%).


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου.

 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.

 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

 • Δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές/τριες μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 • Η προσαρμογή του προγράμματος ΜΕΑ στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον

 • Ο προσανατολισμός του προγράμματος στην απόκτηση εφοδίων- προσόντων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης

 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την παρακάτω ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος** και ένας εκπαιδευτικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους για την αίτηση εγγραφής.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως

*Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής ή οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας και για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς με βάση τα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Πανεπιστημίου για το σκοπό αυτό. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
*Σε περίπτωση μικρού αριθμού φοιτητών σε κάποια περιφέρεια οι συναντήσεις – εξετάσεις θα γίνονται στην πλησιέστερη πόλη που υλοποιείται το πρόγραμμα.
** Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής ή οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας και για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς με βάση τα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Πανεπιστημίου για το σκοπό αυτό. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ

Θέσεις Εργασίας

Voucher 29-64

Αίτηση επιχείρησης