Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Ο σκοπός αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να συνδράμει στην προετοιμασία στελεχών, τα οποία ήδη απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν προσφέροντας γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές την ικανότητα έρευνας και ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, τονίζοντας παράλληλα τη ζωτική σημασία της πληροφόρησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και ευαισθητοποιώντας τους σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή προβλήματα που επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις.


Το πρόγραμμα ενδεικτικά ενδείκνυται:


 • Σε όσους αναζητούν εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
 • Στους ήδη εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που τους ενδιαφέρει η γρήγορη ανέλιξη.
 • Σε όσους ενδιαφέρονται για ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
 • Στους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.
 • Στους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και ειδικά σε όσους εργάζονται στον ελληνικό δημόσιο τομέα (υπουργεία, ΟΤΑ κλπ) και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες μισθολογικής εξέλιξης που παρέχει το άρθρο 9 του Ν.4354/2015.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ


Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. με καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή στις συνολικά έξι γνωστικές ενότητες. Κάθε μια από τις γνωστικές ενότητες αποτελείται από δύο ή τρία μεταπτυχιακά μαθήματα.

Η συνοπτική διάρθρωση των γνωστικών ενοτήτων / μεταπτυχιακών μαθημάτων αναγράφεται στον κάτωθι πίνακα. Διαφαίνονται, λοιπόν, οι κωδικοί, οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS των γνωστικών ενοτήτων του προγράμματος.

Γνωστική Ενότητα Μαθήματα Μονάδες ECTS
DLMBA-1: Επιχειρηματικό Περιβάλλον και Ηγεσία για Διοικητικά Στελέχη Οικονομική των Επιχειρήσεων
Επιχειρηματική Επικοινωνία
Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
15
DLΜΒΑ-2: Λογιστική και Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη Λογιστική και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Ποσοτικές Μέθοδοι της Διοίκησης Επιχειρήσεων
15
DLΜΒΑ-3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Ανθρώπινοι Πόροι Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
15
DLΜΒΑ-4: Διαχείριση Έργου και Διοίκηση Λειτουργιών για Διοικητικά Στελέχη Διοικητική Λογιστική
Διαχείριση Έργου
Διοίκηση Λειτουργιών
15
DLΜΒΑ-5: Στρατηγική Επιχειρήσεων & Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιχειρηματική Στρατηγική
Επιχειρησιακή και Διεθνής Στρατηγική Προσομοίωσης
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
15
DLΜΒΑ-6: Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ για Διοικητικά Στελέχη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Μάρκετινγκ
15
ΣΥΝΟΛΟ 90

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί και να παρακολουθήσει το πολύ δύο γνωστικές ενότητες. Ως εκ τούτου η συντομότερη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για κάθε Γνωστική Ενότητα πραγματοποιούνται μία (1) εκπαιδευτική συνάντηση δια ζώσης διάρκειας τριών ωρών (3) και τέσσερις (4) με έξι (6) τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο (2) ωρών έκαστη με τον διδάσκοντα. Ο φοιτητής κατά την περίοδο αυτή θα πρέπει να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για κάθε γνωστική ενότητα απαιτείται μελέτη περίπου 14 ωρών εβδομαδιαίως. Επίσης, για κάθε γνωστική ενότητα ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει δύο γραπτές εργασίες. Μετά το πέρας του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο ή σε κατά τόπους συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Ο φοιτητής στην τελική εξέταση θα πρέπει να λάβει βαθμό τουλάχιστον 50/100 προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την γνωστική ενότητα. Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να δοκιμάσει εκ νέου στην επαναληπτική εξέταση. Ο τελικός βαθμός κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει από τον βαθμό της τελικής (ή επαναληπτικής) γραπτής εξέτασης (με βαρύτητα 70%) και του μέσου όρου των γραπτών εργασιών (με βαρύτητα 30%).


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
 • Δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης.
 • Η προσαρμογή του προγράμματος ΜΒΑ στις ανάγκες της αγοράς και στο εκάστοτε επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Ο προσανατολισμός του προγράμματος στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την παρακάτω ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος** και ένας εκπαιδευτικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους για την αίτηση εγγραφής.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως

*Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής ή οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας και για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς με βάση τα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Πανεπιστημίου για το σκοπό αυτό. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ

Θέσεις Εργασίας

Voucher 29-64

Αίτηση επιχείρησης