Είσαι επιτυχών στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας;

  • -

Είσαι επιτυχών στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας;

Tags : 


Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς εργασίας στα Ιωάννινα


Οι επιτυχόντες δικαιούνται δωρεάν πιστοποίηση πληροφορικής.

Ωφελούμενοι:

  1. συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας (Πρόσκληση ΟΑΕΔ 10/2016) και
  2. συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας (Πρόσκληση ΟΑΕΔ 1/2017)

που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει κατά την 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής στον ΟΑΕΔ να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στις υπ’ αριθμ. 10/2016 και 1/2017 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ και τον με αριθμ. Πρωτ. 70975/16.09.2016 Οδηγό Εφαρμογής του ΟΑΕΔ.

 


Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;


  • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες) και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Η κατάρτιση πραγματοποιείται μία ημέρα την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή. Όσοι δηλαδή επιλέξουν να καταρτιστούν, θα εργάζονται 4 ημέρες της εβδομάδας.

  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες ελεγμένες από τον ΕΟΠΠΕΠ διαδικασίες και θα είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

 


Αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης


Οριζόντιες Θεματικές ενότητες
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 10 ώρες
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου – Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα 20 ώρες
Δεξιότητες πληροφορικής (επιλογή ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων) 90 ώρες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I

(Στοιχειώδεις Γνώσεις – Πιστοποίηση 3 ενοτήτων: Word, Excel, Internet)

Επεξεργασία Εγγράφου – Word

Υπολογιστικά Φύλλα – Excel

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals

(π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου IΙ

(Βασικές Γνώσεις – Πιστοποίηση 4 ενοτήτων: Word, Excel, Internet, PowerPoint )

Επεξεργασία Εγγράφου – Word

Υπολογιστικά Φύλλα – Excel

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

Παρουσιάσεις- Powerpoint

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου IΙΙ

(Προχωρημένες Γνώσεις –  Πιστοποίηση 5 ενοτήτων: Word, Excel, Internet, PowerPoint, Access)

Επεξεργασία Εγγράφου – Word

Υπολογιστικά Φύλλα – Excel

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

Παρουσιάσεις- Powerpoint

Βάσεις Δεδομένων – Access

 

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στο πρόγραμμα κατάρτισης οφείλει να προσκομίσει:

  • Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 10/2016 ή 1/2017 Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
  • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση

Μάθε περισσότερες πληροφορίες στο 2651607026  ή συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας


ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ

Θέσεις Εργασίας

Voucher 29-64

Αίτηση επιχείρησης