ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το EuroAccess σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης τα οποία διαθέτει στο ευρύ κοινό εδώ και αρκετά χρόνια, δημιουργεί και προσφέρει το Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει ο ΕΟΠΠΕΠ. Το προσφερόμενο πρόγραμμα είναι διάρκειας 140 διδακτικών ωρών, και πραγματοποιείται μέσα από ένα συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 


Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα


Το πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απευθύνεται στις εξής ομάδες υποψηφίων:

 • Εκπαιδευτές που απασχολούνται σε προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης, χωρίς περιορισμούς στην ειδικότητα ή την εξειδίκευση σε κάποιο τομέα.
 • Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας κι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτές σε κέντρα δια βίου μάθησης.
 • Επαγγελματίες παιδαγωγούς.
 • Σχεδιαστές προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Εργαζομένους σε Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 • Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Αποφοίτους ανεξαρτήτως ειδικότητας και εξειδίκευσης που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο.

 


Σκοπός του προγράμματος


Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής και ειδικότερα της Εθνικής πολιτικής αναπτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και συγκροτεί Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και την ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ειδικότερα, στις υπουργικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ειδικότερα τα ΦΕΚ 2844/23-10-2012 και 2451/1-10-13, καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων της Μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως αυτό σχεδιάστηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Από την 01.09.2013 (Φ.Ε.Κ. 24 /τ. Α /30.1.2013, Άρθρο 21, Παράγραφος 3 του Ν.4115/2013) η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή εκπαιδευτών ενηλίκων – οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – σε όλα τα προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης (σεμινάρια, επιμορφώσεις κλπ.) που διοργανώνονται από φορείς όπως τα πανεπιστήμια, τα κέντρα Δια Βίου Μάθησης, κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης κλπ., και τα οποία προγράμματα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και οποιουσδήποτε άλλους Ευρωπαϊκούς πόρους.

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι η προετοιμασία και η στρατηγική καθοδήγηση των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις της πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 


Διάρκεια – Κόστος – Έναρξη – Υλοποίηση Προγράμματος


Διάρκεια:     140 ώρες  (Κατανέμονται σε χρονικό διάστημα 2 ημερολογιακών μηνών περίπου)

Κόστος:      350 Ευρώ

Έναρξη:     02/10/2017

Υλοποίηση: Μεικτή Εκπαίδευση (Σύγχρονη-Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και Διά ζώσης)

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 • Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Αθανάσιος Τσιρίκας Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Στυλλιανή Γκιώση, Διδάσκουσα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αναλυτική Περιγραφή


Αναλυτική περιγραφή προγράμματος


Κλείστε τώρα τα  μαθήματα σας με την βοήθεια και την εμπειρία του Euroaccess. Καλέστε μας στο 2651-607026 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

logo-euroaccess

*Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής η οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Euroaccess για το σκοπό αυτό. Το Euroaccess τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

 


ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ

Θέσεις Εργασίας

Voucher 29-64

Αίτηση επιχείρησης